• §1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego „7ieteLAB” działającego pod adresem www.7ietelab.com, w tym w szczególności zakres, rodzaj oraz formę usług świadczonych przez 7ieteLAB za pośrednictwem tego serwisu (dalej „Serwis”).
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest 7ieteLAB Manuel Domínguez-Pérez, adres: Św. Rocha 19P/4, 61-142 Poznań, NIP: 7822546800 (dalej „7ieteLAB”).
 3. Osobą korzystającą z Serwisu oraz świadczonych w ramach niego usług może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna (dalej „Uczeń”).
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 7ietelab.com. 7ieteLAB zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w widoczny sposób na stronie internetowej 7ieteLAB.
 5. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Serwisu i dokonując pierwszego zakupu usługi świadczonej przez 7ieteLAB oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego warunki.
 • §2. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ORAZ CENY

 1. Uczeń za pośrednictwem Serwisu ma możliwość wykupienia zarówno indywidualnych lekcji języka, w jednej z zaproponowanych przez 7ieteLAB formuł, jak i grupowego kursu językowego. Warunkiem utworzenia grupy w ramach danego kursu językowego jest zgłoszenie co najmniej 3 chętnych osób. 7ieteLAB dopuszcza również możliwość bezpośredniego uzgodnienia z Uczniem odpowiedniej formuły nauki języka odpowiadającej jego szczególnym potrzebom oraz oczekiwaniom. Szczegółowa informacja o językach, w których prowadzone są lekcje indywidualne oraz kursy językowe znajduje się na stronie internetowej 7ieteLAB.
 2. 7ieteLAB oferuje możliwość nauki danego języka w formie indywidualnych lekcji lub kursów odbywanych online z nauczycielem za pośrednictwem dowolnego programu do komunikacji głosowej w technologii VoIP (np. komunikatora internetowego Skype umożliwiającego prowadzenie darmowych rozmów głosowych i wideokonferencji).
 3. Lekcja indywidualna rozliczana jest stawką godzinową obejmującą pełne 60 minut.
 4. Czas trwania lekcji odbywanych w ramach grupowego kursu językowego wynosi min. 45 minut. W celu zapewnienia pełnej efektywności nauki dla wszystkich członków grupy standardowy czas trwania lekcji wynosi 90 minut. (2 x 45 min.)
 5. Podstawowym wymogiem technicznym przeprowadzania lekcji lub kursów online jest posiadanie przez Ucznia na użytkowanym przez niego sprzęcie komputerowym zainstalowanego programu do komunikacji głosowej w technologii VoIP oraz aktywnego konta użytkownika.
 6. Aktualny cennik oferowanych przez 7ieteLAB usług w ramach dostępnych wariantów nauki danego języka zamieszczony jest na stronie internetowej www.7ietelab.com.
 7. 7ieteLAB zastrzega sobie prawo do zmiany podanych na stronie internetowej cen lekcji lub kursów.
 8. Nowy cennik obowiązuje w stosunku do Uczniów nowych lub dotychczasowych, którzy przerwali naukę w 7ieteLAB i ponownie zaczęli ją kontynuować, jeżeli od ostatniej przeprowadzonej lekcji upłynęło co najmniej 180 dni.
 9. Zmiana stawek cen poszczególnych lekcji indywidualnych oraz kursów grupowych nie dotyczy Ucznia, który przed wprowadzoną zmianą wykupił w 7ieteLAB pakiet lekcji indywidualnych lub kurs grupowy i na dzień wejścia w życie zmian z tego pakietu korzysta. W przypadku dokonania przez Ucznia zmiany formy lekcji lub kursu na inny typ lub zmiany ilości godzin, stosowany będzie nowy cennik wraz z przyznanym przez 7ieteLAB rabatem wynoszącym 10%.
 • §3. LEKCJA PRÓBNA

 1. 7ieteLAB oferuje lekcje próbne. Lekcje próbne trwają 30, 45 albo 60 minut (w zależności od wieku ucznia tj.dziecko, nastolatek czy też osoba dorosła) i koszt wynosi 30 PLN.
 2. Rezerwacji lekcji próbnej można dokonać w jeden z dwóch sposobów: korzystając z kalendarza dostępnego na stronie internetowej Serwisu (zakładka „Zarezerwuj → Lekcja próbna”) należy wybrać dogodny termin oraz godzinę odbycia lekcji, a następnie wypełnić formularz kontaktowy, albo wysyłając e-maila zawierającego informację o proponowanym terminie i godzinie odbycia lekcji próbnej bezpośrednio na adres: info(at)7ietelab.com. 7ieteLAB potwierdzi rezerwację lekcji próbnej w przeciągu 24 godzin przesyłając w tym zakresie informację na wskazany w formularzu adres mailowy. W przypadku nieotrzymania w przeciągu 24 godzin potwierdzenia rezerwacji lekcji próbnej dokonanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, konieczne jest wysłanie dodatkowego zapytania o rezerwację bezpośrednio na adres: info(at)7ietelab.com.
 3. Odbycie lekcji próbnej nie rodzi po stronie Ucznia jakichkolwiek zobowiązań wobec 7ieteLAB do wykupienia pakietu regularnych lekcji lub kursu grupowego. Lekcje próbne mają przede wszystkim na celu określenie indywidualnych potrzeb i oczekiwań Ucznia związanych z nauką języka, zobrazowanie metody i stylu pracy 7ieteLAB, a także sprawdzenie jakości i szybkości łącza internetowego pozwalającego na przyszłą bezproblemową i komfortową współpracę online.
 • §4. ZAKUP I REZERWACJA LEKCJI

 1. Uczeń może dokonać zakupu lekcji indywidualnych online pojedynczo lub w ramach oferowanych przez 7ieteLAB pakietów obejmujących dowolnie wybraną przez Ucznia liczbę godzin.
 2. Płatność za daną lekcje lub wybrany przez Ucznia pakiet lekcji następuje z góry przelewem na wskazany rachunek bankowy 7ieteLAB lub za pomocą systemu płatności Paypal. Warunkiem rezerwacji lekcji w wybranym przez Ucznia terminie jest wcześniejsze odnotowanie przez 7ieteLAB wpłaty na rachunku bankowym.
 3. W celu dokonania zakupu lekcji indywidualnej lub kursu grupowego należy:
 • w znajdującej się na stronie Serwisu zakładce „Zarezerwuj” dokonać wyboru danego języka (klikając na ikonę), a następnie jednej z dwóch opcji „lekcja próbna” lub „następujące lekcji”.
 1. Dokonywanie przez Ucznia rezerwacji terminów i godzin przeprowadzenia lekcji w 7ieteLAB następuje za pośrednictwem e-maila.
 2. Zakupioną w 7ieteLAB lekcję lub pakiet lekcji należy wykorzystać najpóźniej w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia dokonania zakupu. Po upływie wskazanego terminu zakupiona lekcja lub pakiet przepada.
 • §5. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku u ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Uczeń będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), może zrezygnować z usługi  zakupionej w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
 2. Dla skorzystania z prawa odstąpienia wystarczające jest złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłanie go na adres 7ieteLAB wskazany w §1ust. 2 Regulaminu przed upływem w/w terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej 7ieteLAB.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. 7ieteLAB w takim przypadku dokona zwrotu wpłaconych środków w terminie 14 dni przelewem na wskazany przez Ucznia rachunek bankowy.
 • §6. ANULOWANIE I ZMIANA TERMINU PRZEPROWADZENIE LEKCJI

 1. W przypadku konieczności odwołania przez Ucznia zarezerwowanej wcześniej lekcji, Uczeń jest zobowiązany poinformować 7ieteLAB najpóźniej na 6 godzin przed planowanym terminem lekcji korzystając z jednego z następujących sposobów: telefonicznie bądź za pośrednictwem smsa (numer kontaktowy: +48 511 244 228) lub wysyłając e-maila z informacją w tym zakresie.
 2. Odwołanie lekcji na mniej niż 6 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem skutkuje uznaniem, iż lekcja została przeprowadzona. W takim przypadku Uczniowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu należności za tę lekcję.
 3. W przypadku konieczności przełożenia przez Ucznia zarezerwowanej lekcji na inny dzień lub godzinę Uczeń jest zobowiązany poinformować 7ieteLAB najpóźniej na 6 godzin przez planowanym terminem lekcji, korzystając z jednego z następujących sposobów: telefonicznie bądź za pośrednictwem smsa (numer kontaktowy: +48 511 244 228) lub wysyłając maila z informacją w tym zakresie.  Zmiana terminu lub godziny lekcji na żądanie Ucznia uzależniona jest od dyspozycyjności nauczyciela. Jeśli odbycie lekcji z tym samym nauczycielem we wskazanym wyżej terminie nie będzie możliwe, do przeprowadzenia lekcji w nowym terminie wyznaczony zostanie inny nauczyciel.
 4. W razie konieczności odwołania lekcji przez nauczyciela bądź zmiany terminu lub godziny jej przeprowadzenia z powodu choroby lub innych nagłych i nieprzewidzianych wcześniej zdarzeń 7ieteLAB drogą mailową powiadomi Ucznia o tej okoliczności, na co najmniej 6 godziny przed planowanym terminem lekcji, proponując jednocześnie nowy termin odbycia lekcji albo odbycie lekcji z innym nauczycielem. W przypadku powiadomienia Ucznia w czasie poniżej 6 godzin przed planowanym terminem lekcji, 7ieteLAB w ramach rekompensaty zapewnia Uczniowi dodatkowo 1 lekcję gratis.
 • §7. OPÓŹNIENIA I SPÓŹNIENIA

Punktualność jest dla 7ieteLAB bardzo ważna. Z uwagi na powyższą zasadę 7ieteLAB w ramach szacunku i profesjonalnego podejścia do Ucznia przywiązuje dużą wagę do punktualnego rozpoczynania lekcji. Mając jednak na uwadze różne, nagłe i nieprzewidziane sytuacje życiowe 7ieteLAB wprowadza następujące reguły w przypadkach spóźnień w rozpoczęciu lekcji z przyczyn leżących po stronie Ucznia:

 1. w przypadku zawiadomienia 7ieteLAB (w sposób określony w §6 ust.1 Regulaminu) o spóźnieniu w punktualnym rozpoczęciu lekcji:
 • do 5 minut: bez żadnych konsekwencji w skróceniu obowiązującego czasu trwania lekcji,
 • powyżej 5 minut: pomimo opóźnionego rozpoczęcia lekcja zakończy się o planowanej godzinie;
 • w przypadku niezawiadomienia 7ieteLAB o spóźnieniu w punktualnym rozpoczęciu lekcji nauczyciel czeka na Ucznia przez 10 minut. Jeżeli w tym czasie Uczeń nie zawiadomi 7ieteLAB o spóźnieniu, po upływie 10 minut lekcja zostanie uznana za odbytą. W takim przypadku Uczniowi zarówno nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu należności za tę lekcję, jak również żądanie odrobienia jej w innym terminie.
 • §8. PROBLEMY Z PODŁĄCZENIEM SIĘ DO INTERNETU

Standardowo po przeprowadzeniu udanej lekcji próbnej 7ieteLAB ma pewność, że łącze internetowe, z którego korzysta Uczeń jest odpowiednie do kontynuowania zajęć online. Mimo to, może zdarzyć się, że po stronie Ucznia wystąpią nieprzewidziane problemy z komputerem, czy też podłączeniem do internetu, które utrudnią lub uniemożliwią przeprowadzenie lekcji o zaplanowanej godzinie. W takim przypadku, po wcześniejszym zawiadomieniu 7ieteLAB (w sposób określony w §6 ust.1 Regulaminu) lekcja zostanie przełożona na inną godzinę albo też inny dzień bez dodatkowych kosztów po stronie Ucznia.

Jeśli sytuacja będzie powtarzać się wielokrotnie lekcje będą odbywały się tak jak to było planowane, uwzględniając problemy ucznia z podłączeniem do internetu.

W przypadku problemów z podłączeniem do internetu powstałych po stronie nauczyciela 7eieteLAB, nauczyciel zaproponuje Uczniowi nowy termin odbycia lekcji. W takiej sytuacji 7ieteLAB w ramach rekompensaty zapewnia Uczniowi dodatkowo 1 lekcję gratis.

 • §9. DANE OSOBOWE

 1. Poprzez zamówienie złożone w Serwisie, Uczeń wyraża zgodę na przetwarzanie przez 7ieteLAB jego danych osobowych dla celów realizacji zawartej umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Uczeń podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia świadczenie przez 7ieteLAB usług. W przypadku wyrażenia przez Ucznia dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez 7ieteLAB w celu informowania Ucznia o promocjach i nowych usługach dostępnych w Serwisie.
 3. Uczniowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Uczeń.
Aktualizowano 01.03.2018